10:50 ICT Thứ hai, 21/09/2015
Trường THPT Phú Hưng thi đua dạy tốt, học tốt

Mẫu kế hoạch BDTX


Tệp đính kèm :   Mau-thu-hoach-BDTX.doc   Mau-thu-hoach-BDTX.doc (29,5 KB)
 

TRƯỜNG THPT PHÚ HƯNG

TỔ …………………..

BẢN THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

NĂM HỌC 2015 - 2016

(Báo cáo bồi dưỡng thường xuyên nội dung 3)

 

Họ và tên giáo viên: …………………………………

Báo cáo việc BDTX môđun: ……………………………………………………..

...................................................................................................................................

1. Mục têu bồi dưỡng:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

2. Thời lượng, thời gian và hình thức thực hiện:

- Thời lượng: 15 tiết.

- Thời gian:

+ Thời gian tự học: Từ ngày … / … /20… đến ngày … /… /20….

+ Thời gian học tập trung: Ngày … /… /20….

- Hình thức bồi dưỡng:

Tự học và kết hợp với sinh hoạt chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ chuyên môn.

3. Kết quả thu hoạch:

3.1. Tiếp thu kiến thức và kĩ năng quy định trong mục đích, nội dung Chương trình, tài liệu BDTX:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

3.2. Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

3.3. Nhận xét, đánh giá:

* Ưu điểm:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

* Hạn chế:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

* Điểm tự đánh giá: ..... /10 điểm.

4. Kiến nghị, đề xuất:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................
                                         Phú Hưng, ngày      tháng      năm 2015

  TỔ TRƯỞNG CM                               NGƯỜI VIẾT THU HOẠCH

     (ký và ghi họ tên)                                                  (ký và ghi họ tên)

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu

Thông báo

 

Menu văn bản

Văn bản mới

Số:Số 02/ĐC-CM
TênBảng điều chỉnh PCLĐ+TKB chính khóa+ học thêm Tuần 7 năm học 2018-2019
Ngày BH:12/10/2018 10:33:58 CH
Số:Số 02/ĐC -CM
TênBảng điều chỉnh PCLD + TKB chính khóa, học thêm
Ngày BH:12/10/2018 10:31:59 CH
Số:Soos06/KHT
Tênkế hoạch tuần 06
Ngày BH:06/10/2018 8:26:18 SA
Số:Số 02/KHCM
TênThời khóa biểu điều chỉnh Tuần 6
Ngày BH:05/10/2018 8:30:48 CH
Số:Số 02/KHCM
TênĐiều chỉnh phân công LĐ- TKB
Ngày BH:05/10/2018 8:25:15 CH
Số:Số 02/KHCM
TênĐiều chỉnh phẩn công lao động - TKB
Ngày BH:05/10/2018 8:16:11 CH
Số:Số 04
TênKế hoạch kiểm tra vào điểm
Ngày BH:01/10/2018 7:44:00 SA