Cán bộ công nhân viên trường THPT Phú Hưng quyết tâm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thông báo đấu thầu nhà xe, photo

30/08/2019
 THÔNG BÁO
(V/ v tổ chức đấu thầu dịch vụ giữ xe tại Trường THPT Phú Hưng)
Trường THPT Phú Hưng thông báo đến cán bộ, giáo viên, nhân viên làm việc trong trường có nhu cầu đấu thầu dịch vụ giữ xe liên hệ thầy Văn Thi để đăng ký thủ tục tham dự đấu thầu.
THÔNG TIN ĐẤU THẦU
….
1. Khai thác dịch vụ giữ xe Trường THPT Phú Hưng.
- Vị trí giữ xe: Hai nhà xe học sinh, sân trước thư viện và sân trước bảng tin.
- Diện tích sân để xe ( người trúng thầu sẽ thỏa thuận với nhà trường).
- Cơ sở vật chất của nhà trường gồm có: 2 nhà xe và mặt bằng sân trước thư viện và sân trước bảng tin. Còn các vấn đề khác người trúng thầu tự trang bị.
2. Quy định về thời gian:
- Thời gian nộp hồ sơ và đóng lệ phí tham dự đấu thầu: từ ngày 01/09/2019 đến  ngày 05/09/2019.
- Thời gian mở thầu: 8 giờ 00 phút, ngày 06/09/2019.
- Thời gian thực hiện hợp đồng 3 năm  . 
3.  Hồ sơ tham dự đấu thầu:  
-  Đơn xin tham dự đấu thầu (theo mẫu);
-  Phiếu dự thầu (theo mẫu)
- Lệ phí tham dự đấu thầu : 500.000đ (Năm  trăm nghìn đồng chẵn). Số tiền này không hoàn lại và dùng để in ấn hồ sơ.
4. Đối tượng đấu thầu:
- Phải là cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nộp đầy đủ hồ sơ dự đấu thầu.
5. Ký hợp đồng:
- Khi đã trúng thầu, nhà thầu không được chuyển nhượng hợp đồng đã thuê cho người khác thuê lại với bất kỳ lý do gì;
- Chậm nhất 02 ngày kể từ ngày công bố kết quả trúng thầu, người trúng thầu phải ký hợp đồng (theo mẫu) với nhà trường;
6. Mức giá khởi điểm đấu thầu:
10.000.000đồng/1 tháng (Mười triệu đồng/ 1 tháng )
Lưu Ý; các quy định khác khi trúng thầu nhà thầu sẽ ký hợp đồng cụ thể với nhà trường sau.
 

THÔNG BÁO

(V/v tổ chức đấu thầu phôtô tại Trường THPT Phú Hưng)

Trường THPT Phú Hưng thông báo đến cán bộ, giáo viên, nhân viên làm việc trong trường có nhu cầu đấu thầu phôtô liên hệ thầy Văn Thi để đăng ký thủ tục tham dự đấu thầu.THÔNG TIN ĐẤU THẦU

….

1. Khai thác dịch vụ phôtô Trường THPT Phú Hưng.

- Vị trí phôtô: Tại một phòng trong trường THPT Phú Hưng.

- Diện tích đủ để đặt máy phôtô và làm việc ( người trúng thầu sẽ thỏa thuận với nhà trường).

- Cơ sở vật chất của nhà trường gồm có: phòng đặt máy phôtô, 1 tủ hồ sơ. Còn các vấn đề khác người trúng thầu tự trang bị.

- Nội dung phô tô: đề kiểm tra các loại, đề cương ôn tập các loại, tài liệu học tập các loại của giáo viên bộ môn yêu cầu  phô tô cung cấp cho học sinh được duyệt của lãnh đạo nhà trường.

- Mức thu phô tô: 1 mặt giấy A4=300 đồng; 2 mặt giấy A4=400 đồng.

2. Quy định về thời gian:

- Thời gian nộp hồ sơ và đóng lệ phí tham dự đấu thầu: từ ngày 01/09/2019 đến  ngày 05/09/2019.

- Thời gian mở thầu: 8 giờ 00 phút, ngày 06/09/2019.

- Thời gian thực hiện hợp đồng 3 năm  . 

3.  Hồ sơ tham dự đấu thầu:  

-  Đơn xin tham dự đấu thầu (theo mẫu);

-  Phiếu dự thầu (theo mẫu)

- Lệ phí tham dự đấu thầu : 500.000đ (Năm  trăm nghìn đồng chẵn). Số tiền này không hoàn lại và dùng để in ấn hồ sơ.

4. Đối tượng đấu thầu:

- Phải là cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nộp đầy đủ hồ sơ dự đấu thầu.

5. Ký hợp đồng:

- Khi đã trúng thầu, nhà thầu không được chuyển nhượng hợp đồng đã thuê cho người khác thuê lại với bất kỳ lý do gì;

- Chậm nhất 02 ngày kể từ ngày công bố kết quả trúng thầu, người trúng thầu phải ký hợp đồng (theo mẫu) với nhà trường;

6. Mức giá khởi điểm đấu thầu:

1.500.000đồng/1 tháng (Một triệu năm trăm ngàn đồng/ 1 tháng) một năm nộp 9 tháng.

Lưu Ý; các quy định khác khi trúng thầu nhà thầu sẽ ký hợp đồng cụ thể với nhà trường sau.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CH NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do – Hạnh phúc
 
 
ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẤU THẦU DỊCH VỤ PHÔ TÔ
 
 
          Kính gửi; Hồi đồng Đấu thầu dịch vụ phô tô Trường THPT Phú Hưng
 
Tôi tên:........................................ Năm sinh...............................
        Chứng minh nhân dân số:.................. Cấp ngày:...............                 
        Tại...............................
Điện thoại liên lạc:...............................................
        Địa chỉ thường trú:.........................................................................
       Nay tôi xin đăng ký tham dự đấu thầu dịch vụ phô tô Trường THPT Phú Hưng. Tôi xin nghiêm chỉnh chấp hành các thủ tục của Hội đồng đấu thầu.
                                           Phú Hưng, ngày.........tháng.......năm 2019
                                               Người làm đơn
                                          (ký ghi rõ họ và tên)
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SỞ GD& ĐT CÀ MAU
TRƯỜNG THPT PHÚ HƯNG
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do – Hạnh phúc
 
 
PHIẾU THAM GIA ĐẤU THẦU PHÔ TÔ
 
 
Họ và tên người tham gia đấu thầu:......................................................................
Địa chỉ:.................................................................................................................
Giá thầu (bằng số):.................................................. (Tiền thuê phô tô mỗi tháng)
Bằng chữ:..............................................................................................................
                                                              Phú Hưng, ngày..........tháng...........năm 2019
                                                                             Người tham gia đấu thầu
                                                                                 (Ký, ghi rõ họ và tên)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CH NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do – Hạnh phúc
 
 
ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẤU THẦU DỊCH VỤ GIỮ XE
 
 
          Kính gửi; Hồi đồng Đấu thầu dịch vụ giữ xe Trường THPT Phú Hưng
 
Tôi tên:........................................ Năm sinh...........................................................
Chứng minh nhân dân số:.................. Cấp ngày:............... Tại...............................
Điện thoại liên lạc:..................................................................................................
Địa chỉ thường trú:..................................................................................................
Nay tôi xin đăng ký tham dự đấu thầu dịch vụ giữ xe Trường THPT Phú Hưng. Tôi xin nghiêm chỉnh chấp hành các thủ tục của Hội đồng đấu thầu.
                                                                 Phú Hưng, ngày.........tháng.......năm 2019
                                                                                      Người làm đơn
                                                                                  (ký ghi rõ họ và tên)
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SỞ GD& ĐT CÀ MAU
TRƯỜNG THPT PHÚ HƯNG
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do – Hạnh phúc
 
 
PHIẾU THAM GIA ĐẤU THẦU GIỮ XE
 
 
Họ và tên người tham gia đấu thầu:......................................................................
Địa chỉ:.................................................................................................................
Giá thầu (bằng số):................................................... (Tiền thuê giữ xe mỗi tháng)
Bằng chữ:..............................................................................................................
                                                              Phú Hưng, ngày..........tháng...........năm 2019
                                                                             Người tham gia đấu thầu
                                                                                 (Ký, ghi rõ họ và tên)
 
;
 

Thông báo

 

Văn bản mới

Số:Số 31/KH Tuần
TênKế hoạch tuần 31/2020
Ngày BH:5/29/2020 3:23:52 PM
Số:Số 30/HK-Tuan
TênKế hoạch tuần 30/2020
Ngày BH:5/23/2020 9:07:28 AM
Số:Số 29/KH-Tuan
TênKế hoạch tuần 29-2020
Ngày BH:5/16/2020 8:34:34 AM
Số:Số 28/HK - Tuan
TênKế hoạch tuần 28-2020
Ngày BH:5/9/2020 3:08:49 PM
Số:Số 01
TênGóp ý - SGK
Ngày BH:5/9/2020 8:56:48 AM
Số:Số 01
TênGóp ý - SGK
Ngày BH:5/9/2020 8:56:48 AM
Số:Số 09/KH-Thang
TênKế hoạch tháng 5/2020
Ngày BH:5/3/2020 7:07:44 PM
Số:Số 27/KH - Tuan
TênKế hoạch tuần 27
Ngày BH:5/3/2020 7:04:54 PM
Số:Số 26/KHTuan
TênKế hoạch tuần 26/2020
Ngày BH:4/26/2020 11:45:08 AM
Số:Số 23-TKB
TênThời khóa biểu tuần 26
Ngày BH:4/24/2020 8:19:00 AM
Số:Số 04/THPT
TênThời khóa biểu 12 tuần 25
Ngày BH:4/17/2020 9:11:39 AM
Số:Số 03
TênLỊCH PHÁT SÓNG TRÊN TRUYỀN HÌNH HỌC TRỰC TUYẾN
Ngày BH:4/13/2020 8:14:47 AM
Số:Số 604/KH-SGDDT
TênKế hoạch tổ chức dạy và học trên truyền hình
Ngày BH:4/7/2020 8:34:10 PM
Số:Số 22/KHTuan
TênKế hoạch tuần 22/2020
Ngày BH:3/7/2020 7:41:06 AM
Số:Số 37/KH-THPT
TênKế hoạch tháng 03/2020
Ngày BH:3/6/2020 11:22:40 PM
Số:Số 04/TKB
TênThời khóa biểu mới ( thực hiện từ ngày 02/03/2020)
Ngày BH:2/29/2020 7:58:14 AM
Số:Số 01
TênLịch dạy bù tuần 21,22
Ngày BH:2/14/2020 2:34:11 PM