Cán bộ công nhân viên trường THPT Phú Hưng quyết tâm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Kế hoạch ra đề cương ôn tập HK2

20/03/2017
KẾ HOẠCH ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ 2
     SỞ GD & ĐT CÀ MAU                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

TRƯỜNG THPT PHÚ HƯNG                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         Số: 24/ KH-CM                                                     Phú Hưng, ngày 18  tháng 3  năm 2017

KẾ HOẠCH RA ĐỀ CƯƠNG - ÔN TẬP HỌC KỲ II

 NĂM HỌC 2016 – 2017

 

1. Cơ sở kế hoạch:

  - Căn cứ hướng dẫn số 3113/SGDĐT, ngày 28/10/2016 và công văn số 685/SGDĐT ngày 15/3/2017 của Sở GD&ĐT Cà Mau;

  - Căn cứ kế hoạch kiểm tra KĐCLGD năm học 2016 - 2017 của trường THPT Phú Hưng.

2. Mục tiêu:

  - Củng cố việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá của GV;

  - Giúp cho học sinh tư duy hệ thống kiến thức trọng tâm và rèn luyện các kỹ năng cơ bản của chương trình học kỳ II;

  - Thực hiện công tác quản lý chất lượng dạy học của nhà trường.

3. Nội dung:

     3.1 Xây dựng đề cương:

  - Giới hạn chương trình: Lớp 12: Tuần 20 đến tuần 30; Lớp 10,11: Tuần 20 đến tuần 32.

  - Nội dung ôn tập: Đầy đủ kiến thức kỹ năng trọng tâm, cơ bản của chương trình học kỳ II, đảm bảo các mức độ: Nhận biết, thông hiểu và vận dụng.

  - Hình thức đề cương: Trình  bày (theo mẫu) trên giấy A4 kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 12-14 (Tùy theo đặc trưng bộ môn để ra hệ thống câu hỏi hoặc chủ đề ôn tập phù hợp).

     3.2 Phân công ra đề cương:

   -  Tất cả giáo viên ra đề cương ôn tập bộ môn của khối/lớp dạy.

   -  Tổ trưởng họp các nhóm chuyên môn chọn lọc, hợp nhất đề cương của các giáo viên ra để lập thành 01 đề cương chung cho từng khối.

     3.3 Thời gian nộp đề cương:

  - Giáo viên nộp cho tổ trưởng:  Lớp 12: Thứ 5 (23/3/2017); Lớp 10,11: Thứ 5 (06/4/2017).

  - Tổ trưởng ký duyệt, nộp đề cương của GV và bản chọn lọc, hợp nhất về VP:

Lớp 12: Thứ 7(25/3/2017); Lớp 10,11: Thứ 7(08/4/2017).

     3.4 Ôn tập cho học sinh:

  - Ôn tập đúng nội dung của đề cương, đủ số tiết quy định trong chương trình.

  - Thời gian ôn tập: Lớp 12: Trong 2 tuần 29, 30; Lớp 10,11: Trong 2 tuần 31, 32.

          4. Tổ chức thực hiện:

     Tổ trưởng chuyên môn tổ chức tốt việc ra đề cương và cân đối tiết ôn theo PPCT ôn tập cho học sinh đúng kế hoạch.

Trên đây là kế hoạch ra đề cương và ôn tập học kỳ 2, năm học 2016 - 2017.
        Biểu mẫu ra đề cương thầy cô vào mục văn bản, biểu mẫu CM tải về

             Hiệu trưởng                              Người lập KH

 

 

     Nguyễn Văn Phú                       Nguyễn Trung Thành

;
 

Thông báo

 

Văn bản mới

Số:SÔ 23/KHT
TênKẾ HOẠCH TUẦN 23
Ngày BH:2/14/2018 11:06:47 AM
Số:Số 22/KHT
TênKẾ HOẠCH TUẦN 22
Ngày BH:2/2/2018 3:29:05 PM
Số:SÔ 21/KHT
TênKế hoạch tuần 21
Ngày BH:1/27/2018 9:03:13 AM
Số:Số 20/KHT
Tênkế hoạch tuần 20
Ngày BH:1/20/2018 11:24:21 AM
Số:Số 19/KHT
TênKẾ HOẠCH TUẦN 19
Ngày BH:1/7/2018 12:31:14 PM
Số:số 18/KHT
TênKẾ HOẠCH TUẦN 18
Ngày BH:12/30/2017 9:31:00 AM
Số:số 17/KHT
TênKế hoạch tuần 17
Ngày BH:12/23/2017 8:42:32 AM
Số:Số 16/KHT
TênKẾ HOẠCH TUẦN 16
Ngày BH:12/16/2017 8:07:30 AM
Số:Số /KHT
TênKế hoạch tuần 15
Ngày BH:12/7/2017 6:15:08 AM
Số:Số 02/DCCM
TênĐiều chỉnh phân công chuyên môn
Ngày BH:12/5/2017 6:49:27 AM
Số:Số 04/KHCM
TênQuy định số câu trắc nghiệm trong đề kiểm tra HK1-2017-2018
Ngày BH:12/5/2017 6:48:11 AM
Số:Số 03/KHCM
TênKế hoạch ôn tập kiểm tra HK1-2017-2018
Ngày BH:12/5/2017 6:46:19 AM
Số:Số 02/KHCM
TênKế hoạch ra đề kiểm tra học kỳ 1- 2017-2018
Ngày BH:12/5/2017 6:42:34 AM
Số:Số 14/KHT
TênKế hoạch tuần 14
Ngày BH:12/2/2017 8:22:31 AM
Số:Số 04
TênKẾ HOẠCH THÁNG 12
Ngày BH:12/1/2017 4:15:40 AM
Số:Số 13/KHT
Tênkế hoạch tuần 13
Ngày BH:11/24/2017 5:13:48 PM
Số:SỐ 11/KHT
TênKẾ HOẠCH TUẦN
Ngày BH:11/11/2017 6:23:00 PM
Số:SO 10/KHT
TênKẾ HOẠCH TUẦN 10
Ngày BH:11/4/2017 9:22:43 AM
Số:Số 03/KHT
Tênkế hoạch tháng 11
Ngày BH:11/1/2017 1:06:54 AM
Số:SỐ 09/KHT
TênKế hoạch tuần 9
Ngày BH:10/29/2017 5:40:02 PM