10:50 ICT Thứ hai, 21/09/2015
Trường THPT Phú Hưng thi đua dạy tốt, học tốt

Kế hoạch tuần 9


Tệp đính kèm :   tuan-09.doc   tuan-09.doc (42,5 KB)
   Sôû GD&ÑT Caø Mau.             COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

Tröôøng THPT Phuù Höng                         Ñoäc laäp- Töï do- Haïnh phuùc.
    Soá: 09/ KHT                Phú Hưng, ngày 29 tháng 10 năm 2017

KEÁ HOAÏCH TUAÀN 09

( Töø ngaøy 30  thaùng 10 ñeán ngaøy 05 thaùng 11 naêm 2017)

1. Công tác chuyên môn:

- Tổ chức Thao giảng, dự giờ

- Phân công giáo viên báo cáo chuyên đề ở hội nghị tổ

- Tổ chức hướng dẫn giáo viên sử dụng máy tương tác thông minh

- Duyệt phân phối chương trình dạy thêm

- Thực hiện nề nếp dạy thêm ( Giáo án soạn in ra VB giấy, có chương trình kèm theo )

* Thực hiện kế hoạch kiểm tra, chấm bài vào điểm trên mạng và sổ điểm

2. Công tác chủ nhiệm:

 Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và 15 năm thành lập trường:

- Hoàn thành sản phẩm NCKH nộp về Ban tổ chức, xem lịch của BTC cuộc thi để báo cáo

- Tuyên truyền phòng chống bệnh,  vệ sinh trong và chung quanh lớp học

- Thực hiện phong trào văn nghệ, báo tường hướng về chủ đề ngày nhà giáo Việt Nam

- Thông báo  xếp loại hạnh kiểm tháng 10, vào ngày nghỉ học sinh

Lớp 10, 11: Thông báo học thêm

3.  Công tác Đoàn thể:

3.1. Công Đoàn:

Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày nhà giáo việt nam 20 tháng 11, phối hợp với LĐT, đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động chào mừng 20/11, thực hiện nhiệm vụ khác…Xếp thi đua tháng 10

3.2. Đoàn thanh niên:

- Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày nhà giáo việt nam 20 tháng 11, và 15 năm thành lập trường; tổ chức các hoạt động văn nghệ, báo tường trong giáo viên và học sinh

- Phối hợp với GV thể dục cho học sinh lớp 11, 12 tập thể dục giữa giờ

            4. Cơ sở vật chất- lao động- thiết bị- thư viện:

            - Lắp đặt máy chiếu phục vụ cho giảng dạy

- Lao động vệ sinh trường lớp, trồng cây xanh, sửa chữa CSVC, sắp xếp phòng truyền thống, mua sắm tủ trưng bày…

5. Văn phòng: Bảo quản  sổ điểm lớp, cho giáo viên mượn vào điểm tại văn phòng

6. Tài vụ: Viết lai học phí, Hoàn thành lương tháng 11 và lương truy lãnh

7. Y tế: Tuyên truyền phòng chống bệnh đến học sinh

8. Bảo vệ, tạp vụ:  Thực hiện nhiệm vụ như phân công

9. Họp:16 giờ ( thứ 6): Hội ý Chi ủy, mời Bí thư đoàn

 16 giờ ( thứ 7 ): Họp Hội đồng sư phạm sau đó họp tổ CM

10. BCĐ cho hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 và 15 năm thành lập trường thực hiện tốt các việc được phân công

Lưu ý: Các TT, các bộ phận nộp sai sót của GV vào ngày 02/11 về CTCĐ để XLTĐ tháng 10; các tổ trưởng nộp B/C tháng 10 về PHTCM thứ 4; PHT B/C nộp HT vào thứ 6
                                              BTCB-HIỆU TRƯỞNG

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu

Thông báo

 

Menu văn bản

Văn bản mới

Số:Số 01-TS
TênDanh sach thi sinh trung tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019
Ngày BH:11/07/2018 11:16:18 SA
Số:Số 01
TênTHÔNG TIN DU LỊCH HÈ
Ngày BH:04/07/2018 9:31:13 CH
Số:TB SỐ 01
TênTHÔNG BÁO MỘT SỐ CÔNG VIỆC TRONG HÈ
Ngày BH:16/06/2018 11:43:12 SA
Số:SỐ 36
TênKẾ HOẠCH TUẦN 36
Ngày BH:19/05/2018 9:54:28 SA
Số:SỐ 36
TênKẾ HOẠCH TUẦN 36
Ngày BH:19/05/2018 9:47:10 SA
Số:Số 35/KH Tuần
TênKế hoạch tuần 35
Ngày BH:14/05/2018 1:48:42 CH
Số:Số 02/BCCN
TênMẫu báo cáo giáo viên chủ nhiệm
Ngày BH:07/05/2018 6:24:20 CH