10:50 ICT Thứ hai, 21/09/2015
Trường THPT Phú Hưng thi đua dạy tốt, học tốt

Kế hoạch tuần 21


Tệp đính kèm :   tuan-21.doc   tuan-21.doc (44 KB)
      SỞ GD- ĐT CÀ MAU         COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
TRƯỜNG THPT PHÚ HƯNG                   Ñoäc laäp- Töï do- Haïnh phuùc
          Soá: 21/ KHT                    Phú Hưng, ngày 27 tháng 01 năm 2018

KEÁ HOAÏCH TUAÀN 21

( Töø ngaøy 29 tháng 01 ñeán ngaøy 3  thaùng 02  )

1. Công tác chuyên môn

- Thực hiện nghiêm túc chương trình học kỳ II.

- Tổ trưởng phân công dạy thay cho giáo viên nghỉ phép

- Thực hiện thời khóa biểu dạy thêm, ôn thi Đại học ( giáo viên ôn thi đại học nhận danh sách học sinh đăng ký học tại VP ( Tuấn )

- Tăng cường ôn tập Casio các môn thi vòng tỉnh

- Tạo điều kiện cho giáo viên dự thi giáo viên dạy giỏi vòng tỉnh

- Hoàn thành kế hoạch dự giờ, thao giảng học kỳ II

- Điều chỉnh tỷ lệ bộ môn học kỳ II ( nếu có )

- Tổ Sử - Địa phân công GV ngoại khóa trước cờ về ý nghĩa ngày thành lập đảng cộng sản Việt Nam 3/2.

* Kiểm tra – Đánh giá

Thực hiện kế hoạch kiểm tra, chấm bài, vào điểm

2. Công tác chủ nhiệm

- Tăng cường quản lý học sinh, củng cố lại nề nếp, kiểm tra tài sản lớp; thực hiện về sinh lớp học; tăng cường giáo dục pháp luật, phòng chống bạo lực học đường

- Có biện pháp giảm tỷ lệ học sinh bỏ học

- Xem kế hoạch lao động, phân công học sinh thực hiện

- Rà soát danh sách học thêm nộp về VP

Lớp 12: Rà soát danh sách học sinh đăng ký ôn thi đại học

3.  Công tác Đoàn thể

3.1. Công Đoàn: Hoàn thành tờ trình xin mở căn tin trong trường. tiếp tục xem xét tiêu chuẩn thi đua CB, GV, NV, có kế hoạch hoạt động  chào mừng  ngày 8/3

3.2. Đoàn thanh niên:

- Tăng cường kiểm tra nề nếp, vệ sinh lớp học, tổ chức cuộc thi “ giao thông học đường” trên mạng.

-  Gửi danh sách, biên bản đề nghị phát triển đảng viên về ban chi ủy

4. Cơ sở vật chất- lao động- thiết bị- thư viện:

Tổ chức lao động vệ sinh; sắp xếp các phòng học thêm, kho chứa Thiết bị

5. Văn phòng:

- Hoàn thành danh sách học thêm, ôn thi đại học gửi về PHT ( Thành ) đồng thời gửi lại cho GV theo dõi. D/S ôn thi đại học gửi một bản cho giáo viên để kiểm tra

- Hoàn thjanhf các báo cáo của SGD – Trình HT ký duyệt và nộp về SGD

6 Tài vụ:

- Ra phiếu chi các khoản đến  tháng 1/2018. Thanh toán các khoản tồn đọng

- Nộp biên bản tổng hợp các loại quỹ về HT; chuẩn bị báo cáo trong họp sơ kết

7. Y tế: Tuyên truyền phòng, chống bệnh, kiểm tra vệ sinh, môi trường

8. Bảo vệ, tạp vụ:  Thực hiện nhiệm vụ như phân công

9. Họp:  16 30 phút ( thứ 7 ): Họp tổ chuyên môn
                                      BTCB-HIỆU TRƯỞNG

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu

Thông báo

 

Menu văn bản

Văn bản mới

Số:SÔ 23/KHT
TênKẾ HOẠCH TUẦN 23
Ngày BH:14/02/2018 11:06:47 SA
Số:Số 22/KHT
TênKẾ HOẠCH TUẦN 22
Ngày BH:02/02/2018 3:29:05 CH
Số:SÔ 21/KHT
TênKế hoạch tuần 21
Ngày BH:27/01/2018 9:03:13 SA
Số:Số 20/KHT
Tênkế hoạch tuần 20
Ngày BH:20/01/2018 11:24:21 SA
Số:Số 19/KHT
TênKẾ HOẠCH TUẦN 19
Ngày BH:07/01/2018 12:31:14 CH
Số:số 18/KHT
TênKẾ HOẠCH TUẦN 18
Ngày BH:30/12/2017 9:31:00 SA
Số:số 17/KHT
TênKế hoạch tuần 17
Ngày BH:23/12/2017 8:42:32 SA