10:50 ICT Thứ hai, 21/09/2015
Trường THPT Phú Hưng thi đua dạy tốt, học tốt

KẾ HOẠCH TUẦN 23


Tệp đính kèm :   tuan-23doc.doc   tuan-23doc.doc (43,5 KB)
 SỞ GD- ĐT CÀ MAU                       COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

TRƯỜNG THPT PHÚ HƯNG                         Ñoäc laäp- Töï do- Haïnh phuùc

  Soá: 23/ KHT                   Phú Hưng, ngày 11 tháng 02 năm 2018

KEÁ HOAÏCH TUAÀN 23

( Töø ngaøy 21 tháng 02 ñeán ngaøy 24 thaùng 02 )

 

1. Công tác chuyên môn

- Thực hiện tốt nề nếp dạy và học sau nghỉ tết

- Rà soát Chương trình- Giáo án – Báo giảng – Sổ đầu bài…

- Tổ tiếng Anh: Chuẩn bị tham dự Hội thảo tại trường chuyên Phan Ngọc Hiển.

- Ôn tập Casio các môn chuẩn bị dự thi vòng tỉnh

- Tổ GDTC-GDQP-CD: Hoàn thành danh sách , tổ chức luyện tập Điền kinh

* Dạy thêm, học thêm : Nghỉ

* Kiểm tra – Đánh giá

Thực hiện kế hoạch kiểm tra vào điểm

* Thi đua – khen thưởng: Viết sáng kiến kinh nghiệm theo mẫu quy định

2. Công tác chủ nhiệm

- Thực hiện 15 phút đầu giờ nghiêm túc, kiểm tra nề nếp, tác phong học sinh… sau nghỉ tết

- Thu giấy pho to công chứng gia đình học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo năm 2018

- Thực hiện vệ sinh lớp học; tăng cường giáo dục pháp luật, phòng chống bạo lực

- Thực hiện kế hoạch lao động ( theo kế hoạch )

Lớp 12: Kiểm tra hồ sơ học sinh và bổ sung giấy tờ còn thiếu

3.  Công tác Đoàn thể

3.1. Công Đoàn: Lên kế hoạch tháng 03

3.2. Đoàn thanh niên: Lên kế hoạch tháng 03. Tăng cường kiểm tra nề nếp, vệ sinh lớp học, tổ chức cuộc thi “ giao thông học đường” trên mạng.

4. Cơ sở vật chất- lao động- thiết bị- thư viện: Tổ chức lao động vệ sinh…

5. Văn phòng: Sắp xếp lại các phòng Thư viện, phòng đọc…

6. Tài vụ:

- Chuẩn bị lương tháng 03

- Dự toán kinh phí năm 2018, mua lai học phí học kỳ II

- Thông báo đến CB, GV, NV đến kỳ hạn nâng lương hoàn thành hồ sơ

7. Y tế: Tuyên truyền phòng, chống bệnh, kiểm tra vệ sinh, môi trường

8. Bảo vệ, tạp vụ:  Thực hiện nhiệm vụ như phân công

 

9. Họp:

16 giờ ( thứ 7 ): Họp tổ chuyên môn

           BTCB-HIỆU TRƯỞNG

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu

Thông báo

 

Menu văn bản

Văn bản mới

Số:SÔ 23/KHT
TênKẾ HOẠCH TUẦN 23
Ngày BH:14/02/2018 11:06:47 SA
Số:Số 22/KHT
TênKẾ HOẠCH TUẦN 22
Ngày BH:02/02/2018 3:29:05 CH
Số:SÔ 21/KHT
TênKế hoạch tuần 21
Ngày BH:27/01/2018 9:03:13 SA
Số:Số 20/KHT
Tênkế hoạch tuần 20
Ngày BH:20/01/2018 11:24:21 SA
Số:Số 19/KHT
TênKẾ HOẠCH TUẦN 19
Ngày BH:07/01/2018 12:31:14 CH
Số:số 18/KHT
TênKẾ HOẠCH TUẦN 18
Ngày BH:30/12/2017 9:31:00 SA
Số:số 17/KHT
TênKế hoạch tuần 17
Ngày BH:23/12/2017 8:42:32 SA