10:50 ICT Thứ hai, 21/09/2015
Trường THPT Phú Hưng thi đua dạy tốt, học tốt

KẾ HOẠCH TUẦN 19


Tệp đính kèm :   tuan-----19.doc   tuan-----19.doc (31,5 KB)
  SỞ GD- ĐT CÀ MAU             COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

TRƯỜNG THPT PHÚ HƯNG               Ñoäc laäp- Töï do- Haïnh phuùc

  Soá: 19/ KHT                Phú Hưng, ngày 07 tháng 01 năm 2018

 

KEÁ HOAÏCH TUAÀN 19

( Töø ngaøy 09 tháng 01 ñeán ngaøy 15 thaùng 01  )

 

1. Công tác chuyên môn

- Soạn giáo án, ghi báo giảng, sổ đầu bài theo thứ tự chương trình tuần học

- Xem xét chương trình, thời khóa biểu học kỳ II ( có điều chỉnh  )

- Tăng cường ôn tập Casio chuẩn bị dự thi vòng tỉnh

- Tổ trưởng báo cáo kết quả hoạt động chuyên môn và hiệu quả bộ môn HK1 nộp về PHT ( hạn chót vào chiều thứ 4 ).

* Kiểm tra – Đánh giá

- Hoàn thành vào điểm TBM học kỳ I trong sổ điểm lớp và trên mạng ( thứ 3 )

- Rà soát, điều chỉnh kế hoạch kiểm tra, vào điểm học kỳ I

2. Công tác chủ nhiệm

- Hoàn thành đánh giá, xếp loại hai mặt giáo dục học sinh  Học lực, Hạnh kiểm học kỳ I. ( nộp về  Tuấn vào thứ 4 ) Chuẩn bị thông qua  xếp loại vào thứ chiều thứ 5
           Lưu ý: GVCN đến Tuấn nhận bảng tổng hợp vào chiều thứ 4

- Tăng cường quản lý học sinh, củng cố lại nề nếp, kiểm tra tài sản lớp; thực hiện về sinh lớp học; tăng cường giáo dục pháp luật, phòng chống bạo lực học đường

-  Hoàn thành xếp loại HL, HK và ký duyệt từng trang trong sổ điểm lớp và trên mạng

- Có biện pháp giảm tỷ lệ học sinh bỏ học

- Xem kế hoạch lao động, phân công học sinh thực hiện

Lớp 12: Cho học sinh đăng ký tài liệu ôn tập ( không bắt buộc )

3.  Công tác Đoàn thể

3.1. Công Đoàn: Động viên CB, GV, NV hoàn thành kế hoạch học kỳ I

3.2. Đoàn thanh niên: Tăng cường kiểm tra nề nếp, vệ sinh lớp học, tổ chức cuộc thi “ giao thông học đường” trên mạng. Báo tường học sinh dự thi vòng tỉnh. Họp CĐGV: Sơ kết, giới thiệu ĐVƯT để chi bộ xem xét phát triển

- Chuẩn bị cho hướng nghiệp lớp 12 vào sáng chủ nhật

4. Cơ sở vật chất- lao động- thiết bị- thư viện:

Tổ chức lao động vệ sinh.
         5. Văn phòng: Hoàn thành báo cáo sơ kết học kỳ I ( các biểu mẫu của SGD – ĐT. Trực cho giáo viên vào điểm.

6 Tài vụ:  Hoàn thành báo cáo quyết toán quý IV và năm 2017.

- Ra phiếu chi tháng 11, 12 ( số tồn đọng )

- Xem kinh phí năm 2018, làm bảng lương tháng 01/2018; nộp biên bản tổng hợp các loại quỹ về HT; chuẩn bị báo cáo trong họp sơ kết

7. Y tế: Tuyên truyền phòng, chống bệnh, kiểm tra vệ sinh, môi trường

8. Bảo vệ, tạp vụ:  Thực hiện nhiệm vụ như phân công

9. Họp:  16 giờ ( thứ 5 ):  Họp GVCN ( thông qua xếp loại giáo dục học lực, hạnh kiểm )

- 15 giờ ( thứ 7 ): Hội ý tổ trưởng. 16 giờ 30 phút: Họp tổ chuyên môn

- 7 giờ ( chủ nhật ): Hướng nghiệp cho học sinh lớp 12.
          Lưu ý: Các tổ trưởng, các bộ phận hoàn thành báo cáo sơ kết HK1, nộp về cho VP

BTCB-HIỆU TRƯỞNG

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu

Thông báo

 

Menu văn bản

Văn bản mới

Số:SÔ 23/KHT
TênKẾ HOẠCH TUẦN 23
Ngày BH:14/02/2018 11:06:47 SA
Số:Số 22/KHT
TênKẾ HOẠCH TUẦN 22
Ngày BH:02/02/2018 3:29:05 CH
Số:SÔ 21/KHT
TênKế hoạch tuần 21
Ngày BH:27/01/2018 9:03:13 SA
Số:Số 20/KHT
Tênkế hoạch tuần 20
Ngày BH:20/01/2018 11:24:21 SA
Số:Số 19/KHT
TênKẾ HOẠCH TUẦN 19
Ngày BH:07/01/2018 12:31:14 CH
Số:số 18/KHT
TênKẾ HOẠCH TUẦN 18
Ngày BH:30/12/2017 9:31:00 SA
Số:số 17/KHT
TênKế hoạch tuần 17
Ngày BH:23/12/2017 8:42:32 SA