10:50 ICT Thứ hai, 21/09/2015
Trường THPT Phú Hưng thi đua dạy tốt, học tốt

KẾ HOẠCH TUẦN 36


Tệp đính kèm :   tuan-36.doc   tuan-36.doc (47 KB)
SỞ GD- ĐT CÀ MAU                       COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

TRƯỜNG THPT PHÚ HƯNG                        Ñoäc laäp- Töï do- Haïnh phuùc

Soá: 36/ KHT                                                             Phú Hưng, ngày 19  tháng 5 năm 2018

 

KEÁ HOAÏCH TUAÀN 36

( Töø ngaøy 21tháng 5 ñeán ngaøy 27 thaùng 5 )

           

1. Công tác chuyên môn

- Lớp 10, 11: Dạy và học bình thường

- Lớp 12: Ôn thi THPTQG ( nộp giáo án về văn phòng Hiệu trưởng vào thứ 7 )

- Giáo viên hoàn thành điểm TBM học kỳ II, cả năm trong sổ điểm lớp ( hạn chót thứ 3 ) vào học bạ học sinh

- Giáo viên báo cáo kết quả công tác chuyên môn học kỳ II, cả năm về tổ trưởng ( hạn chót đến thứ 4  )

- Tổ trưởng báo cáo công tác chuyên môn học kỳ II, cả năm,  nộp về Phó hiệu trưởng ( Thành ) vào thứ 5

- PHT báo cáo hoạt động chuyên môn của trưởng về Hiệu trưởng vào thứ 6

2. Công tác chủ nhiệm

Lớp 10, 11:  Hoàn thành dự kiến xếp loại Học lực, Hạnh kiểm học kỳ II, cả năm, danh sách học sinh tiên tiến, học sinh giỏi, học sinh phải thi lại ( thứ 4 ). 16 giờ chiều thứ 5: Họp thông qua kết quả xếp loại học lực, hạnh kiểm HK II,CN

Lớp 12:

- Sơ kết và thông báo kết quả thi thử THPTQG

- Chấn chỉnh lại nề nếp học tập, vệ sinh lớp học

- Thời khóa biểu ôn thi THPTQG

- Thông báo địa điểm thi THPTQG tại Cà Mau

3.  Công tác Đoàn thể

3.1. Công Đoàn: Chuẩn bị xếp loại thi đua tháng 5, học kỳ II, cả năm, các biểu mẫu đề nghị khen thưởng các cấp…

3.2. Đoàn thanh niên: Tăng cưởng kiểm tra nề nếp tác phong học sinh, vệ sinh các lớp học; ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực trong học sinh

4. Cơ sở vật chất- lao động- thiết bị- thư viện: Lao động vệ sinh…

5. Văn phòng:  Hoàn thành các biểu mẫu, đánh máy các báo cáo, in giấy khen,,,

6. Tài vụ: Báo cáo các văn bản gửi cấp trên. Lập danh sách cho học sinh diện chính sách nhận chi phí học tập ( nếu có ). Thực hiện nhiệm vụ khác theo yêu cầu Hiệu trưởng…

7. Y tế: Tuyên truyền phòng, chống bệnh, kiểm tra vệ sinh, môi trường

8. Bảo vệ, tạp vụ: Thực hiện nhiệm vụ như phân công

11. Tuyển sinh vào lớp 10: Thực hiện theo QĐ của Hiệu trưởng

12. Họp:  16 giờ ( thứ 5 ): Thông qua kết quả xếp loại Học lực, Hạnh kiểm học kỳ II, cả năm lớp 10, 11. Thành phần: LĐT, GVCN lớp 10, 11, BT, PBT đoàn trường

13. Kiểm tra nội bộ: 7 giờ ( chủ nhật ) kiểm tra hồ sơ GV: Sổ điểm cá nhân, báo giảng, sổ đầu bài, sổ chủ nhiệm, sổ họp; hồ sơ học sinh lớp 12; sổ điểm, học bạ lớp 10, 11.

Thành phần: LĐT, tổ trưởng, tổ phó, BTĐT, GVCN lớp 12, văn phòng

 

   BTCB-HIỆU TRƯỞNG

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu

Thông báo

 

Menu văn bản

Văn bản mới

Số: SỐ 04/KHT
TênKẾ HOẠCH TUẦN 4
Ngày BH:21/09/2018 5:02:47 CH
Số:Số 04/CM
TênMẫu chỉ tiêu bộ môn
Ngày BH:19/09/2018 7:37:47 SA
Số:Số 03/CM
TênMẫu phiếu đánh giá xếp loại giờ dạy
Ngày BH:19/09/2018 7:36:09 SA
Số:Số 02/KHCM
TênMẫu kế hoạch tổ chuyên môn
Ngày BH:19/09/2018 7:34:17 SA
Số:Số 01/KHCN
TênMẫu kế hoạch cá nhân
Ngày BH:19/09/2018 7:32:54 SA
Số:Số 03/KHT
TênKế hoạch tuần 03
Ngày BH:15/09/2018 7:57:45 SA
Số:Số 02/KHT
TênKẾ HOẠCH TUẦN 02
Ngày BH:07/09/2018 3:42:34 CH