10:50 ICT Thứ hai, 21/09/2015
Trường THPT Phú Hưng thi đua dạy tốt, học tốt

Các biểu mẫu đánh giá cuối năm học 2019-2020


Tệp đính kèm :   Đanh-gia-vien-chuc-nam-2020.rar   Đanh-gia-vien-chuc-nam-2020.rar (888,53 KB)

Mẫu số 03

SỞ GD&ĐT CÀ MAU
TRƯỜNG THPT PHÚ HƯNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC

Năm học: 2019 -2020

Họ và tên: .........................................................................

Chức danh nghề nghiệp: ………………………………..

Đơn vị công tác trường THPT Phú Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau

Hạng chức danh nghề nghiệp: ……… Bậc:  Hệ số lương: …….

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:

1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết:

...................................................................................................................................................................................................................................................................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp:

....................................................................................................................................... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức:

....................................................................................................................................... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC

1. Đánh giá ưu, nhược điểm:

....................................................................................................................................... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Phân loại đánh giá

 

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ):…………………………………………………………….

  

Phú Hưng, ngày....tháng....năm 2020
Viên chức tự đánh giá
(ký tên, ghi rõ họ tên)

 

 

 

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VIÊN CHỨC

1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi viên chức công tác:

....................................................................................................................................... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý viên chức:

....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Ngày....tháng....năm 2020
Thủ trưởng trực tiếp đánh giá
(ký tên, ghi rõ họ tên)

 

 

 

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN

1. Nhận xét ưu, nhược điểm:

....................................................................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức:

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)

....................................................................................................................................... .

  

Phú Hưng,ngày....tháng....năm 2020
Thủ trưởng đơn vị
(ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu

Thông báo

 

Menu văn bản

Văn bản mới

Số:Số 03/KH-Tuần
TênKế hoạch tuần 03
Ngày BH:18/09/2020 9:02:37 CH
Số:Số: 26/2020TT-BGDĐT
TênThông tư 26/2020TT-BGDĐT
Ngày BH:13/09/2020 11:02:01 CH
Số:Số 02/KH-Tuan
TênKế hoạch tuần 02/2020
Ngày BH:12/09/2020 3:02:24 CH
Số:Số 113/KH-THPT
TênKế hoạch tuần 01-2020
Ngày BH:01/09/2020 10:10:35 CH
Số:Số 112/KH-THPT
TênKế hoạch tháng 9-2020
Ngày BH:01/09/2020 10:05:30 CH
Số:Số 01- boi duong chinh tri he
TênThông báo về tài liệu bồi dưỡng chính trị hè 2020
Ngày BH:10/08/2020 10:09:34 SA
Số:Số 03 TN THPT
TênTài liệu tập huấn thi TN THPT 2020
Ngày BH:01/08/2020 3:08:01 CH